Openingsuren: Ma – Vrij: 09.00u tot 18.00u (ENKEL OP AFSPRAAK)

Verkoopsvoorwaarden Profisol Ramen en Deuren

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

2. Tenzij anders vermeld blijven offertes geldig tot schriftelijk melding van opslagen materialen,loonkost,enz..

3. Overeenkomsten door personeelsleden of afgevaardigen afgesloten verbinden de zaakvoerder slechts na zijn eigen schriftelijke goedkeuring. Overeenkomsten op bestelbon ,via mail of fax verstuurd, zijn pas geldig na schriftelijke of getekende goedkeuring van de zaakvoerder.

4. De prijs op datum van bestelling blijft 1 jaar geldig tenzij anders besproken en vermeld op bestelbon.

5. De weigering van een dossier door een financiële instelling of enig ander kredietverstrekker,verbreekt de bestelling door de klant niet tenzij dit in overeenkomst tussen de zaakvoerder en koper op de bestelbon vermeld wordt.

6. De verkoopsovereenkomst komt definitief tot stand bij ondertekening ervan. Klachten bij zichtbare gebreken van de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk aangetekend toekomen binnen de vijf kalenderdagen na levering.De verkoopsovereenkomst is opgemaakt in de veronderstelling dat de werken in 1 fase zullen gebeuren tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij latere opdeling in verschillende fasen op vraag van de klant kan een supplement worden aangerekend. Klachten schorten verplichtingen van betaling niet op. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.Eventuele plannen of lastenboeken dienen slechts ter inlichting en kunnen nooit tegen ons worden ingeroepen.

7. De leveringstermijnen worden opgegeven ten titel van aanduiding en zonder enige verbintenis. De leveringstermijn vangt pas aan vanaf het moment van de goedkeuring door de klant van de technische opmeting. Tenzij anders vermeld op de bestelbon kan in geval van het overschrijden van de leveringstermijn door overmacht geen schadevergoeding of verbreking van de bestelling bekomen worden.Indien de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd zullen de leveringstermijnen geschorst worden. De leveringstermijn is opgegeven in werkweken, rekening houdend met vakantie -en feestdagen.

8. Behoudens anders en schriftelijk vermeld zijn alle facturen betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar. Bovendien zullen alle onbetaalde facturen verhoogd worden met 10% met een minimum van 100,00 euro ten titel van schadevergoeding.Bijkomend worden alle inningskosten aangerekend (deurwaarder,advocaat,…)

9. De geleverde materialen blijven eigendom van bvba Profisolutions zolang het volledige bedrag niet betaald is.

10. Indien de overeenkomst door de klant eenzijdig geheel of deels verbroken of geannuleerd wordt, zal hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 35% van het totale bedrag. De integrale koopsom is evenwel verschuldigd door de klant wanneer hij de overeenkomst verbreekt of annuleert nadat de goederen in productie werden genomen. Facturen die 8 dagen na een aangetekende aanmaning onbetaald blijven geven de verkoper het recht om de overeenkomst te verbreken en is de koper een schadegoeding verschuldigd van 35 % van het totale bedrag of de integrale koopsom nadat de goederen in productie werden genomen.

11. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade ontstaan door verwijdering of afbraak,indien deze gevolgschade onvermijdelijk is en inherent aan de vervanging. Op eigen kosten en risico draagt de klant zorg voor de voorafgaande ontruiming,zorgvuldig afdekken en opbergen van de lokalen,de aanwezige goederen,meubelen en huisraad in de lokalen waarin de werken zullen worden uitgevoerd.

12. Ramen,deuren,glas & panelen hebben een garantie van 10 jaar. Beslag & motoren hebben een garantie van 1 jaar. Beperkt zich tot leveren materialen.excl. verplaatsings- & montagekosten Onbehandeld houten schrijnwerk heeft geen garantie op kromtrekken.Het is aan te raden om een bescherm- of afwerkingslaag aan te brengen. Kromtrekken,krimp,zwellen,windscheuren- & barsten,zijn eigen aan de grondstof hout en kan niet aanzien worden als een gebrek.Deuren dienen ten alle tijden op slot ,dit om krom trekken tegen te gaan. Dode wormsteken,kleurverschil of ruwe opwolling van fijne houvezel ontstaan na impregnatie en kan niet aanzien worden als een gebrek.De koper zal max. 6 maanden na levering de nodige afwerkingslagen aanbrengen om de garanties te kunnen waarborgen.Deze moeten bevestigd worden door foto als bewijs te mailen of aangetekend te versturen binnen deze termijn.

13. betalingsvoorwaarden: 50% bij bestelling,45%bij aanvang der werken & 5% bij definitieve oplevering Bij enkel afhalen of leveren: 60% bij bestelling & 40% bij levering De productie wordt pas gestart indien aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan Bij niet kunnen aanvangen der werken (onaangekondigd of niet voldoen aan betalingsvoorwaarden) wordt een vergoeding van 375,00 euro aangerekend.

14. De koper verbindt zich er toe om op de datum van de levering & werken parkeerplaats te voorzien van minimum 20 meter aaneensluitend,zo dicht mogelijk bij of op de werf.

15. Technische opmeting gebeurd pas indien de effectieve dagmaat (incl.blauwe steen) kan gemeten worden. Afwijkingen kunnen in samenspraak met de opmeter. Indien opmeting niet kan doorgaan wegens het ontbreken van vorige punten wordt een verplaatsingsvergoeding gevraagd van 105,00 euro excl.btw. Extra hulpmiddelen (kraan,hoogtewerker of ladderlift) worden aangerekend indien blijkt bij tech.opmeting dat,na bespreking en ondertekening van het contract,deze nodig zijn voor montage.

16. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhevige overeenkomst worden alleen beslecht voor de rechtbanken van het arrondisement Antwerpen.